Monitoring systemów alarmowych wraz z podjazdami grup interwencyjnych -USŁUGA „REFLEX”®

USŁUGA REFLEX ®

PROLEX Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia wykorzystując m.in. jedną z najprostszych i najtańszych, a jednocześnie jedną z najbardziej skutecznych form zabezpieczeń, czyli tzw. monitoring. Jest to najbardziej spopularyzowana forma ochrony na świecie. Polega ona na zainstalowaniu w chronionym obiekcie profesjonalnego systemu alarmowego (SSWiN). System zainstalowany w chronionym obiekcie, drogą radiową, GSM lub telefoniczną (po łączach komutowanych) przekazuje informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia (włamanie, sabotaż, napad, klęski żywiołowe, itp.)monitoring

Sygnały te w chwili dotarcia do Stanowiska Dowodzenia są automatycznie rejestrowane i archiwizowane. SD dozoruje sygnały systemów alarmowych wykorzystując następujące systemy transmisji:

  • radiowy – kodowany system łączności
  • telefoniczny – komutowany system łączności
  • GSM – ogólnokrajowy system łączności satelitarnej
  • wizyjny przekaz sygnałów (CCTV)

Dyżurny na Stanowisku Dowodzenia natychmiast po odebraniu informacji o niepożądanych zajściach w ochranianym obiekcie, wysyła radiowóz z uzbrojoną Grupą Interwencyjną, kierując akcją poprzez łączność w kodowanym paśmie radiowym. Stanowisko Dowodzenia (SD) PROLEX Sp. z o.o. mieści się we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5 (centrum miasta).

Dyżurny Stanowiska Dowodzenia utrzymuje również stałą łączność z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Służbami Miejskimi oraz właścicielem (administratorem) obiektu. W razie potrzeby zostają oni wezwani na miejsce zdarzenia.

Przeprowadzenie działań interwencyjnych ma na celu:

  • zabezpieczenie obiektu przed możliwością powstania szkód materialnych oraz ewentualne zatrzymanie sprawcy,
  • zawiadomienie organów policji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
  • zawiadomienie Zleceniodawcy lub upoważnionej przez niego osoby o zdarzeniu i aktualnej sytuacji w obiekcie, wspólne z nim sprawdzenie obiektu pod kątem szkód materialnych,
  • po zakończeniu działań interwencyjnych, pomoc Zleceniodawcy lub osobie upoważnionej przy zabezpieczaniu obiektu.

Oprócz działań interwencyjnych, Grupa Interwencyjna spełnia również rolę prewencyjną, dokonując dwukrotnie w ciągu doby – raz w porze nocnej i raz w porze dziennej, o różnych godzinach – podjazdy mające na celu sprawdzenie stanu zabezpieczenia obiektu chronionego monitoringiem. Jest to wyrywkowa obserwacja – lustracja obiektu oraz sprawdzenie z zewnątrz stanu drzwi, okien, krat, włazów, kłódek, plomb itp.

Miesięczny koszt monitoringu kształtuje się na poziomie od 50 PLN do 300 PLN + 23% VAT

MONITORING WIZYJNY CCTV.
„PROLEX” Sp. z o.o. proponuje również Państwu możliwość monitorowania obiektu poprzez system kamer przemysłowych (CCTV) przez Dyżurnego Stanowiska Dowodzenia „PROLEX” Sp. z o.o., oraz jego pomocników. Istnieje możliwość zintegrowania systemu sygnalizacji włamania i napadu z systemem kamer. Obraz z obiektu jest przekazywany poprzez łącza internetowe. W sytuacjach zagrożenia kamery rejestrują intruza automatycznie w momencie kiedy pojawi się on w polu widzenia czujników ruchu. W takich przypadkach Dyżurny Stanowiska Dowodzenia postępuje zgodnie z procedurą obsługującą systemy SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu wysyłając w to miejsce Grupę Interwencyjną.